doelstelling

Het opzetten van een onafhankelijk non-profit initiatief ter bevordering van de deeleconomie en de bevordering van de volgende generatie mobiliteit en connectiviteit door inzet van duurzame vormen van energie en optimale beschikbaarheid daarvan, ten einde op deze wijze een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN).

actueel beleid en werkzaamheid

De stichting biedt workshops (transitie, (sociale) innovatie), trainingen (omgaan met verandering), studies ((on)mogelijkheden in de transitie-markt, maatschappelijke vraagstukken), projecten (oplossen drempels die innovatie in de weg staan), financiering (subsidies en investeerders), kennisdeling d.m.v. bijeenkomsten en beurzen en advies aan overheden. De stichting faciliteert baanbrekende innovaties van onze partners en het vinden van funding, delen van kennis en expertise.

De stichting maakt emissievrije (deel-)mobiliteit voor iedereen toegankelijk.
De stichting initieert en begeleidt projecten op het gebied van duurzame mobiliteit.

fondsenwerving

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  • Subsidies en donaties;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Het uitgeven van nieuwsbrieven en media uitingen met informatie over bestaande en nieuwe projecten en studies met een oproep tot ondersteuning (sponsoring) van een concreet project dan wel om overige inzet te ondersteunen;
  • Partnership contributie;
  • Alle andere inkomsten.

Vanzelfsprekend heeft de stichting niet als doel winst te maken. Alle inkomsten worden uitgegeven in overeenstemming met het doel van de stichting. Het onnodig vasthouden van fondsen zonder bestemmingen vindt NIET plaats.

fondsenbeheer

De stichting beoogt geen fondsen in beheer te houden meer dan zij nodig heeft voor haar eigen exploitatie. Overtollige middelen zullen binnen de grenzen van de doelstelling van de stichting worden uitgekeerd aan andere Algemeen Nut Beogende Instellingen. De fondsen worden beheerd door het bestuur. Het is vrij aan het bestuur om aan haar ter beschikking gestelde fondsen, middelen en donaties te weigeren wanneer de afkomst in strijd is met onze code en kernwaarde. 

fondsenbesteding

De stichting is vrij in de keuze van het besteden van de aan haar ter beschikking gestelde fondsen. Indien een schenker expliciet aan een specifieke Algemeen Nut Beogende Instelling of één vooraf geselecteerd initiatief of project binnen de stichting wenst te schenken zal de stichting daar aan gehoor geven.

bestuur en betrokkenen

De stichting is begonnen vanuit verbazing, doorontwikkeld met visie en gerealiseerd door samen te werken. De stichting is onafhankelijk met een bestuur bestaande uit drie personen te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; ondernemers uit de regio Amsterdam / Almere. Samen met een fijn team van specialisten wordt er hard gewerkt om de doelstellingen van de stichting zonder omwegen te halen. 

Het Bestuur bestaat uit de Voorzitter te weten NijnnoVision B.V. (Mark Nijenhuis) , Secretaris te weten Pixelthis B.V. (Joost Buitenweg) en Penningmeester te weten J.A.M. Marse Holding B.V. (Hans Marsé). De leden van het bestuur kunnen een beloning genieten van hun werkzaamheden (artikel 5.7 van de statuten). De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)). Voor meer informatie: https://mcaeurope.org/about/.

kernwaarden en code

De stichting handhaaft een ethische code waarnaar wordt gehandeld. Deze code zet de kernwaarden en gedragsregels uiteen die betrokkenen van de stichting moeten opvolgen in hun keuzes, gedragingen en besluiten. Naleving van deze code zal de betrokkenen van de stichting een voordeel bieden bij hun handelen en zal bijdragen aan de continuïteit van de stichting op de lange termijn. De code wordt beschermd en gehandhaafd door onze Ethical Officer (mcaeurope.org/kernwaardcode).

Van alle bestuurders, medewerkers en betrokkenen van de stichting wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de kernwaarden en business principes van de stichting en dat zij zich houden aan het bedrijfsbeleid en wet- en regelgeving.

strategie

De stichting heeft als alliantie van publieke en private organisaties als doel bij te dragen aan een verbeterd ecosysteem van de toekomst. De stichting heeft als strategie om met multidisciplinaire maatschappelijk verantwoorde organisaties ethisch comfortabele mobiliteit te creëren. Daarbij onderscheiden wij ons in de markt door volledige onafhankelijkheid en stellen wij de eindgebruiker centraal zonder deze direct te bedienen.

  • De stichting creëert en ontwikkelt nieuwe mogelijkheden om mobiliteit efficiënter en effectiever te maken.
  • De stichting zet (zelf) geen commerciële producten of diensten in de markt.
    De stichting streeft naar standaardisatie binnen het MaaS-landschap van smart-mobility en smart-city om de verduurzaming van mobiliteit te versnellen.

Begroting, statuten en een kopie van onze inschrijving bij de KvK worden op verzoek beschikbaar gesteld.